Información

QUE É O NOVO CORONAVIRUS?

Os coronavirus son unha ampla familia de virus que normalmente afectan só a animais. Algúns teñen a capacidade de transmitirse dos animais ás persoas.

O novo coronavirus SARS- CoV-2 é un novo tipo de coronavirus que pode afectar as persoas e detectouse por primeira vez en decembro de 2019 na cidade de Wuhan, provincia de Hubei, en China.

Aínda hai moitas cuestións que se descoñecen en relación á enfermidade que produce: COVID-19

 
CALES SON Os SÍNTOMAS DE COVID-19?
Os síntomas máis comúns inclúen febre, tose, e sensación de falta de aire. Nalgúns casos tamén pode haber síntomas dixestivos como diarrea e dor abdominal. A maioría dos casos presentan síntomas leves.
En casos máis graves, a infección pode causar pneumonía, dificultade importante para respirar, fallo renal e mesmo a morte. Os casos máis graves xeralmente ocorren en persoas de idade avanzada ou que padecen algunha enfermidade crónica, como enfermidades do corazón, do pulmón ou inmunodeficiencias.
 
CALES SON Os GRUPOS VULNERABLES?
Os principais grupos vulnerables son os maiores de 60 anos, hipertensión arterial, diabetes, enfermidades cardiovasculares, enfermidades pulmonares crónicas, cancro, inmunodeficiencias, e o embarazo polo principio de precaución.
 
COMO SE TRANSMITE O NOVO CORONAVIRUS?
Parece que a transmisión é por contacto estreito coas secreciones respiratorias que se xeran coa tose ou o esbirro dunha persoa enferma. O seu contagiosidad depende da cantidade do virus nas vías respiratorias. Estas secreciones infectarían a outra persoa se entran en contacto co seu nariz, os seus ollos ou a súa boca.
Parece pouco probable a transmisión polo aire a distancias maiores dun ou dous metros. Co coñecemento actual, as persoas que non presentan síntomas non transmiten a enfermidade.
 
CALES SON As ZONAS DE TRANSMISIÓN COMUNITARIA?
Actualmente existen zonas de transmisión comunitaria en España e outros países. Segundo a evolución da situación estas zonas poden ir variando. Pódese consultar o mapa de zonas de transmisión comunitaria en: https://www.mscbs.gob.es/ profesionais/ saludPublica/ ccayes/ alertasActual/ nCovChina/ areas. htm
 
EXISTE UN TRATAMENTO PARA O COVID-19?
Non existe un tratamento específico, pero están a empregarse algúns antivirais que demostraron certa eficacia en estudos recentes. Si existen moitos tratamentos para o control dos seus síntomas polo que a asistencia sanitaria mellora o prognóstico. Ao ser unha infección producida por virus, os antibióticos non deben ser usados como un medio de prevención ou tratamento.
 
QUE PODO FACER PARA PROTEXERME?
As medidas xenéricas de protección individual fronte a enfermidades respiratorias inclúen: Hixiene de mans frecuente (lavado con auga e xabón ou solucións alcohólicas), especialmente despois de contacto directo con persoas enfermas ou a súa contorna. Ao toser ou esbirrar, cubrirse a boca e o nariz co cóbado flexionado. Usar panos desechables, e tiralos tras o seu uso. Se se presentan síntomas respiratorios, evitar o contacto próximo (mantendo unha distancia dun metro aproximadamente) con outras persoas. Evitar tocarse os ollos, o nariz e a boca, xa que as mans facilitan a transmisión. Non hai que tomar precaucións especiais cos animais en España, nin cos alimentos, para evitar esta infección.
 
DEBO UTILIZAR MÁSCARAS PARA PROTEXERME?
A poboación xeral sanda non necesita utilizar máscaras. As máscaras axudan a previr a transmisión do virus se as levan as persoas que están enfermas. Os profesionais sanitarios indicarán o uso de máscaras naquelas situacións nas que se considere necesario en cada caso. Un uso inadecuado de máscaras pode contribuír a un desabastecemento das mesmas naquelas situacións para as que están indicadas.
 
RECOMÉNDASE VIAXAR?
Actualmente non se recomenda viaxar a non ser que sexa estritamente necesario.
 
QUE TEÑO QUE FACER SE TEÑO SÍNTOMAS?
As persoas que presenten algún dos seguintes síntomas respiratorios (febre, tose e sensación de falta de aire) e vivan ou estivesen nos 14 días previos nunha zona de transmisión comunitaria, ou tivesen contacto estreito nos 14 días previos cunha persoa que sexa un caso probable ou confirmado, deberán quedar no seu domicilio e contactar cos servizos de saúde telefonicamente chamando ao teléfono habilitado da túa Comunidade Autónoma, pódense consultar en: http://www.mscbs.gob.es/ profesionais/ saludPublica/ ccayes/ alertasActual/ nCov-China/ telefonos. htm. Os servizos sanitarios valorarán o seu estado de saúde e o antecedente de viaxe e o posible contacto con casos de coronavirus.
 
LIGAZÓNS DE INTERESE
 

AUTOTEST CORONAVIRUS SERGAS